Školní družina

 

ŠD při ZŠ Velký Ořechovjedno oddělení s kapacitou 30 žáků a je určena žákům 1. - 4.ročníku. Děti jsou do ŠD přijímány na základě rodiči řádně vyplněné písemné přihlášky. O přijetí či nepřijetí žáka rozhoduje ředitelka školy, která vydá písemné oznámení o zařazení žáka do ŠD.

Vzdělávání a výchova se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu pro školní družinu s názvem BAREVNÝ ROK. Jak název napovídá, obsah vzdělávání je rozdělen do čtyř tematických celků podle ročních období.

Družina plní svou funkci sociální, relaxační, regenerační, kompenzační i výchovnou.

Formou pravidelné, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostných akcí a spontánních aktivit poskytuje žákům možnost kvalitního trávení volného času. Ve dnech školního vyučování tvoří pro žáky přechod mezi výukou ve škole a pobytem doma. Pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, výuka ZUŠ Morava).

Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostor zařízený jako hernu, která svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku. Vlastní prostor je členitý, umožňuje soukromí i činnosti ve skupinkách. Část místnosti je vyhrazena hraní na podlaze, která je krytá kobercem. Pro zájmové a rukodělné činnosti slouží část se stolky a židličkami.

Pro činnosti ŠD jsou k dispozici další prostory školy – nádvoří, tělocvična, kuchyňka a odborné interaktivní učebny. ŠD využívá i asfaltové hřiště u školy a místní fotbalové hřiště.


Provozní řád školní družiny

 

 

1. Přihlašování a odhlašování

a)  Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka ŠD zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

b)   Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. Zápisní lístek se vyplňuje po obou stranách.

c)   V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáka jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

2. Organizace činnosti

a)   Školní družina je v provozu pondělí až  pátek od 11.05 do 15.35 hodin.

b)   Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze ŠD takto: po obědě do 13.00, odpoledne od 14.30 hodin. Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby.

c)    Žáky do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování. Pořádá – li ŠD akci mimo dobu vyznačenou na zápisním lístku, informuje o ní vychovatelka ŠD rodiče samostatnou písemnou formou.

d)  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

e)    Ve ŠD mají děti věci na převlečení přizpůsobené počasí a ročnímu období.

3. Chování žáků

a)   Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

b)    Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

c)   Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a provozním řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení Vyhlášky o základní škole.

  1. Poplatek za ŠD

Poplatek činí 100,- Kč na dítě a měsíc. Peníze přebírá ekonomka a jsou určeny k nákupu her, stavebnic, spotřebního materiálu (výkresy, barvy …) a pomůcek do ŠD. Na požádání mohou být záznamy předloženy rodičům k nahlédnutí ekonomky ZŠ Velký Ořechov.

  1. Školní jídelna

Do školní jídelny chodí děti pod dohledem vychovatelky ŠD, stravenky nakupují rodiče u vedoucí školní jídelny vždy poslední týden v měsíci na příští měsíc. Pokud rodiče svěří nákup stravenek dětem, budou si je děti obstarávat za dohledu vychovatelky ŠD. Stravenky a peněženka musí být podepsané. Rodiče kontrolují denně označení stravenky razítkem a současně čistou stravenku pro označení na příští den. Děti si označují stravenky razítkem den předem, v nutných případech do 7:30 téhož dne. Menší žáky kontroluje vychovatelka školní družiny.