Základní informace

Název školy: Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Velký Ořechov, 763 07 Velký Ořechov 19, okres Zlín

Právní forma školy: Příspěvková organizace

IČO: 750 20 181

Sídlo: Velký Ořechov č. 124, PSČ 763 07

Jméno ředitelky školy: Mgr. Eliška Flekačová

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jitka Lišková

Kontakt na zařízení: tel.: 577 996 018

mob.: 737 632 369

Email školy: info@zsvelkyorechov.cz

Informatik: Mgr. Marie Ulrichová


Charakteristika školy

„Růst člověka pro život v 21. století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě.“

 

Základní škola Velký Ořechov poskytuje vzdělávání žáků ve všech ročnících  podle školního vzdělávacího programu Růst člověka pro život ve 21.století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě.

Škola je vybavena 2 počítačovými učebnami s připojením na internet, odbornou učebnou  a kmenovými učebnami s moderní interaktivní technikou.V maximální míře je využívána tělocvična.

Výchovně - vzdělávací práci školy doplňují různé výukové programy, exkurze, besedy, kurzy (plavání, lyžařský), projektové dny a řada dalších aktivit, které běžnou výuku obohacují a prolínají se všemi předměty.

Neoddělitelnou součástí výchovného působení na škole je prevence sociálně - patologických jevů. Školní preventivní strategie je nadstandardně plněna a dokladem je ocenění Radou Zlínského kraje za mimořádný přínos v oblasti prevence a množství aktivit v rámci minimálního preventivního programu, který naplňuje koncepční záměry kraje a systémově využívá nejnovější metody práce s dětmi.

Škola má bohaté zkušenosti s realizací projektů s různorodým zaměřením, které přispívají nemalou měrou i k získání finančních prostředků na vybavení školy.

Škola klade důraz na výuku cizích jazyků. Výuka anglického jazyka  probíhá od 3. ročníku,  od 7. roč. je zařazena výuka jazyka německého. Žáci mohou navštěvovat i kroužky s jazykovou výukou - Ruský jazyk a Angličtina hrou.

V rámci rozvíjení jazykových dovedností spolupracujeme s italskými partnerskými školami "Instituto Comprensivo G. Ferraris" ve městě Spello a "Scuola Media Frate Francesco" v Assisi.

Naši žáci se účastní řady soutěží a olympiád. Velmi pěkné výsledky ve školních, okrskových, okresních i krajských kol soutěží (matematické, chemické, přírodovědné, jazykové, recitační, dějepisné, hudební, výtvarné, zeměpisné, dopravní, zdravotnické a sportovní) svědčí o zájmu žáků o učení a o odpovědné a systematické práci vyučujících.

Škola má zkušenosti i s péčí o žáky se specifickými poruchami učení.

Díky obětavosti učitelů se škola prezentuje bohatou zájmovou činností (florbal, orientální tance, kroužek dopravní, zdravotnický, dramatický, chemický,...) i četností pěkných vystoupení na veřejnosti.

Na velmi dobré úrovni probíhá spolupráce školy se Základní uměleckou školou Morava Zlín, která zabezpečuje výuku v hudebním oboru (klavír, klávesy, kytara, housle, flétny a jiné dechové nástroje), pěveckém a výtvarném (kresba, malba, keramika).

Dále škola spolupracuje s řadou organizací a institucí.

Těší nás také pěkná spolupráce s rodiči v oblasti sponzorství, podpory akcí a pomoci škole.

 Bohatou činnost vykazuje i školní družina, o kterou je ze strany dětí a rodičů mimořádný zájem. V této oblasti se snažíme vyjít rodičům maximálně vstříc.


Nabídka povinně volitelných, volitelných a nepovinných předmětů

Povinně volitelné předměty:

v 7.a 8. ročníku Zeměpisná praktika (ZP) – Ing. Vandová
  Ekologická praktika (EK) – Mgr. Blizňáková

Volitelné předměty:

v 7.,8.,9. ročníku Jazyk německý (JN) - Ing. Vandová

Nepovinné předměty:

Náboženství: v 1. - 9. ročníku

 


Datum zřízení školy

Zřizovací listina příspěvkové organizace ze dne 20. 9.2002 s platností od 1. 1.2003 stanoví:

„Obec Velký Ořechov na základě usnesení zastupitelstva obce č. 50/1/2002 ze dne 19. srpna 2002 zřizuje podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona 128/2000 Sb. o obcích, podle § 14, odst. 2 zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkovou organizaci.“

Zřizovací listina obsahuje: název příspěvkové organizace „Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín“, který byl dodatkem č. 2 ze dne 20. 7.2003 změněn na název „ZŠ Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace.“

Součásti školy: 12 tříd, 1 odd. ŠD, kapacita 250 žáků

Rada školy: byla zřízena po jednom ze zástupců rodičů, ped. pracovníků a zřizovatele dne 14.11.2005

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole

Sdružení rodičů při ZŠ, škola je členem ASŠK, je přihlášena do sítě škol zabývající se ekologickou výchovou Jsme plně organizovaná základní škola, kterou navštěvují žáci z obci Velký Ořechov, Dobrkovice, Doubravy, Kelníky, Hřivínův Újezd, Bohuslavice, Březnice, Šarovy, Částkov, Březolupy, Nedachlebice. Žáci s výukovými problémy jsou integrováni do jednotlivých tříd, žákům nadaným je nabídnuta možnost rozvíjet svůj talent v zájmových kroužcích a v ZUŠ Morava při ZŠ.

Škola má tělocvičnu, školní hřiště, dílny, školní pozemek pro výuku praktických činností, učebnu výpočetní techniky, odborné učebny – interaktivní učebnu pro výchovu všech předmětů, zvláště pak pro chemii, fyziku, přírodopis, zeměpis, hudební výchovu. V listopadu bude otevřena druhá interaktivní učebna s interaktivní tabulí a dalším technickým vybavením. Velká pozornost je věnována protidrogové prevenci, šikaně a zábraně negativních jevů. Ve výchovném poradenství je kladen důraz na správný výběr budoucího povolání.