VÝCHOVNÝ PORADCE

Ing. Miriam Vandová

Motto:

"Myslíš-li na rok dopředu, zasaď zrno, myslíš-li na pět let dopředu,

zasaď strom, myslíš-li na celý život, vychovávej."

                                                                                                   J. A. Komenský

 

Konzultační hodiny:

pro žáky:                      pondělí      14:15 - 14:45       

pro rodiče:                    úterý         08:15 - 09:00

pro učitele:                   úterý         14:15 - 14:45

Možnost individuální konzultace v jiném čase po telefonické dohodě.

Činnost výchovného poradce:

- podává žákům a jejich rodičům aktuální informace o přijímacím řízení, o středních  

  odborných školách, středních odborných učilištích a učilištích a metodicky je vede při

  výběru vhodného povolání

- zajišťuje pro žáky besedy o volbě povolání s náborovými pracovníky, exkurze na střední

  školy, v této oblasti spolupracuje s IPS a Úřadem práce ve Zlíně

- poskytuje metodickou pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy

- eviduje výsledky přijímacích zkoušek

- sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství

- pečuje o integrované žáky a žáky se zdravotním znevýhodněním ve spolupráci s třídními

  učiteli
- pečuje o nadané žáky

- spolupracuje s rodiči žáků, projednává s nimi výchovně - vzdělávací potřeby jejich dětí,

  o výsledcích jednání informuje vedení školy, popř. třídní učitele a pedagogický sbor

- spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími, s pracovníky

  jiných škol a školských zařízení a institucemi
- spolupracuje s pedagogicko – psychologickými poradnami a středisky speciální péče při

  zajišťování vyšetření dětí
- spolupracuje s odbory sociální péče

- vzdělává se v oblasti výchovného poradenství a alternativních výchovných trendů

- zpracovává poradenské služby poskytované školou
- vytváří plán výchovného poradenství, vyhodnocuje jej a se závěry seznamuje vedení školy

  a pedagogický sbor

 

  


Výchovný poradce a metodik prevence

 

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás na změnu sídla Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín.

Adresa: J.A. Bati 5520 (22.budova bývalého areálu Svit)

            760 01 Zlín

Telefon: 575 570 491

Email: poradna@ppporzl.cz

Web: www.ppporzl.cz

Pozn.: pracoviště v Loukách je zrušeno.